O trci "Između mora neba" u dnevnim novinama DAN

dan clanak

 

ALPINISTI IZ HERCEG NOVOG U KOTORU ORGANIZOVALI TRKU „IZMEĐU MORA I NEBA“ NA HILJADU METARA VERTIKALNO

Gardović stazu prešao za 41 minut

Start staze duge 2,8 kilometra je bio na Tabačini na dva metra nadmorske visine, a finiš na vrhu Pestingrada, na 1009 metaraKO­TOR- Pr­va al­pi­ni­stič­ka tr­ka „Ko­tor Ver­ti­cal Ex­tre­me 2015“, ko­ju su sa star­tom iz Sta­rog gra­da Ko­to­ra i ci­ljem na vr­hu Pe­stin­gra­da or­ga­ni­zo­va­li AK „Ni­sko­gor­ci“ iz Her­ceg No­vog i NVO „Or­jen Out­do­or“, bi­la je pra­vi pod­vig ne sa­mo po po­stig­nu­tim re­zul­ta­ti­ma, već i po oku­plje­nim uče­sni­ci­ma, ko­ji su na ovaj na­čin ure­di­li sta­zu i pro­mo­vi­sa­li lje­po­te Bo­ke Ko­tor­ske. Start sta­ze du­ge 2,8 ki­lo­me­tra bio je na Ta­ba­či­ni na dva me­tra nad­mor­ske vi­si­ne, a fi­niš na vr­hu Pe­stin­gra­da na 1.009 me­ta­ra. U te­škoj ru­ti al­pi­ni­sti su ko­ri­sti­li užad, pro­šli po­red le­gen­dar­ne pe­ći­ne vi­le Al­ki­me i is­pod pri­rod­nog pre­ra­sta-lu­ka – pri če­mu su za­mi­sli­li že­lju, ko­ja se, po pre­da­nju, oba­ve­zno is­pu­nja­va. Pe­stin­grad je u ne­dje­lju vr­vio od po­sje­ti­la­ca, ko­ji su uži­va­li u ča­rob­nom po­gle­du na Bo­ku Ko­tor­sku i otvo­re­no mo­re. Al­pi­ni­stič­ko umi­je­će po­ka­za­li su i naj­mla­đi uče­sni­ci tr­ke na hi­lja­du me­ta­ra ver­ti­kal­no An­dri­ja, ko­ji ima pet go­di­na i nje­gov go­di­nu sta­ri­ji brat Đor­đe Va­si­lje­vić, ko­ji su uz po­moć oca Ste­va, čla­na AK ‘’Ni­sko­gor­ci’’, pre­šli kom­plet­nu sta­zu za ma­nje od dva sa­ta. 


Pr­vo­pla­si­ra­ni „Ni­sko­go­rac“ Jan­ko Gar­do­vić iz Her­ceg No­vog, za­mi­slio je že­lju da is­tr­či is­pod 40 mi­nu­ta... I za­ma­lo da mu se že­lja is­pu­ni- sti­gao je na vrh za 41 mi­nut i 25 se­kun­di.


-Na­zva­li smo tr­ku „Ver­ti­kal­ni ki­lo­me­tar“, ina­če su to po­zna­te tr­ke u svi­je­tu, a ovo je pr­va u Cr­noj Go­ri. Pro­te­klih da­na smo do­sta ra­di­li na osi­gu­ra­nju sta­ze, de­fi­ni­sa­li smo je ugru­bo, obi­lje­ži­li sva­ki me­tar, zi­da­li ste­pe­ni­ke, bu­ši­li dio sti­je­ne da po­sta­vi­mo ska­le, osi­gu­ra­li ne­ka eks­po­ni­ra­na mje­sta uže­tom... To je pri­vre­me­na mar­ka­ci­ja. Tre­ba­lo bi da se an­ga­žu­ju klu­bo­vi iz Ko­to­ra, i da oni na­pra­ve traj­nu mar­ka­ci­ju- ka­že po­bjed­nik tr­ke. Iza nje­ga je na cilj sti­gao Du­šan Mi­lo­še­vić, član TK „Pod­go­ri­ca“ (48:50), a tre­ći je No­vlja­nin Alek­san­dar Do­ma­ze­to­vić (49:07). U žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji pr­va je bi­la Mi­lu­ša Bo­ško­vić iz Ko­to­ra, ko­ja je sta­zu pre­šla za sat, de­set mi­nu­ta i 55 se­kun­di.
-Le­gen­du ko­ja se ve­že za Pe­stin­grad da­nas čo­vjek mo­že da osje­ti, jer is­pod tih vra­ta do­ži­vi­te „do­dir“ vi­le Al­ki­me, ima­te di­van po­gled na mo­re i na Lov­ćen, a osje­ti­te i lju­bav tu iz­me­đu pla­ni­ne i mo­ra, ka­že Mi­lu­ša, ko­ja je ne­dav­no u svo­joj ka­te­go­ri­ji bi­la tre­ća u tr­ci „Ska­li­na­da“ u Her­ceg No­vom. Dru­go­pla­si­ra­na je Li­di­ja Vu­kić, čla­ni­ca SRK „Ma­mu­la“ (1:22:37), a tre­ća – go­šća iz Hr­vat­ske Ana Ma­ti­jaš (1:29:07), čla­ni­ca TKK „Str­ka“ iz Spli­ta, oda­kle je i njen drug Fi­lip Si­nov­čić iz Žr­nov­ni­ce kod Spli­ta. Oni su za­jed­no s or­ga­ni­za­to­ri­ma ra­ni­je uče­stvo­va­li u tr­ka­ma po Hr­vat­skoj i ta­ko su se spri­ja­te­lji­li. Na sta­zi smo sre­li i Sa­nju Da­bo­vić, iz Her­ceg No­vog, čla­ni­cu PK „Vje­ve­ri­ce“ Ni­ko­lu Vu­či­ni­ća, čla­na PK ‘’Pe­stin­grad’’, Dra­ga­na i Sa­šu Jo­va­no­vi­ća iz Ko­to­ra... Sva­ko je po­mo­gao po­ma­lo i na­pra­vi­li smo ve­li­ku stvar, bu­duć­nost će to tek po­ka­za­ti- ka­že za „Dan’’ Sa­ša Ku­li­no­vić, pred­sjed­nik NVO „Or­jen Out­do­or“. 


-Ide­ja se ja­vi­la ka­da smo pri­je dvi­je go­di­ne pr­vi put iza­šli iz Cr­ne Go­re i vi­dje­li ka­ko se to ra­di u Evro­pi, nas če­tvo­ro iz No­vog i je­dan mo­mak iz Du­brov­ni­ka, ko­ji je bio je s na­ma u ti­mu... Ko­tor je je­dan od naj­ljep­ših gra­do­va u Evro­pi, tač­no se uklo­pio u pro­po­zi­ci­je ‘’In­ter­na­ti­o­nal Skyrun­ning Fe­de­ra­tion’’. Atrak­tiv­nost Ko­to­ra mo­že se upo­re­di­ti s gra­do­vi­ma Li­mo­ne Sul­gar­da u Ita­li­ji, Ka­na­cei u Do­lo­mi­ti­ma i Ša­mo­ni u pod­nož­ju Mon Bla­na, gdje su ta­ko­đe ver­ti­kal­ne sta­ze. Ova sta­za još ni­je zva­nič­no pri­zna­ta, ali se na­da­mo da ho­će. Pro­či­sti­li smo sta­zu, ko­ju je ne­kad odr­ža­vao PK ‘’Pe­stin­grad’’, me­đu­tim to je pre­sta­lo zbog če­stih ne­sre­ća ko­je su se de­ša­va­le, pa je bi­la za­pu­šte­na- ka­zao je Ku­li­no­vić. Tr­ku je po­mo­ću dro­na is­pra­ti­la i pri­vat­na te­le­vi­zij­ska eki­pa, ko­ja će ma­te­ri­jal sa Pe­stin­gra­da pro­sli­je­di­ti ko­ri­sni­ku u Švaj­car­skoj, a her­ceg­nov­ski fo­to­graf Isi­dor Stan­kov, svo­jim snim­ci­ma će ovaj ne­pri­stu­pač­ni dio Ko­to­ra uči­ni­ti do­stup­nim svi­ma.
M.D.Po­po­vić


„Vje­ve­ri­ce” i na Pe­stin­gra­du

-Kre­nu­li smo iz Sta­rog gra­da sta­rim cr­no­gor­skim pu­tem pre­ko Špi­lja­ra na Pra­ći­šte, do­li­nom iz­nad ka­njo­na Škur­de na Kr­stac, za­tim sa Kne­ždo­la do Pe­stin­gra­da, u po­vrat­ku pre­ko na­pu­šte­nog se­la Ve­lji Za­la­zi, niz­br­do sta­rom sta­zom do na­se­lja Sve­ta Vra­ča i Ko­to­ra. Iz­u­zet­no za­htjev­na tu­ra, a cilj nam je bio da po­dr­ži­mo uče­sni­ke tr­ke „Ko­tor Ver­ti­cal Ex­tre­me 2015“. Ova tu­ra ni­je ta­ko če­sta, ni­je za sva­ko­ga, po­ma­ga­li smo se ka­na­pom ko­ji su al­pi­ni­sti po­sta­vi­li, a tre­ba­lo bi da se ta­mo traj­no po­sta­vi saj­la za us­pi­nja­nje, ka­že Kla­u­dio Ka­te­lan, ko­ji je bio vo­đa „Vje­ve­ri­ca“ u tu­ri du­goj vi­še od 18 ki­lo­me­ta­ra. 


Tr­ka za pam­će­nje

U tr­ci je uče­stvo­va­lo 32 al­pi­ni­sta i pet al­pi­nist­ki­nja - dvo­je iz Hr­vat­ske, če­tvo­ro iz Sr­bi­je i još to­li­ko Ru­sa, za­tim iz Pod­go­ri­ce, Her­ceg No­vog, Ce­ti­nja, Nik­ši­ća, Ko­to­ra, a u or­ga­ni­za­ci­ji su po­mo­gli PK ‘’Vje­ve­ri­ca’’ iz Ko­to­ra, agen­ci­ja ‘’Blek Mon­tajn’’, Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Ko­tor, Op­šti­na Her­ceg No­vi, kao i ne­ko­li­ko En­gle­za. Bi­lo je i po­je­di­na­ca ko­ji su „ver­ti­ka­lu“ pre­šli van kon­ku­ren­ci­je, dok ih je sa dru­ge stra­ne, u „ho­ri­zon­tal­noj“ tu­ri ko­ju je or­ga­ni­zo­vao PK ‘’Vje­ve­ri­ca’’, su­sre­lo i po­dr­ža­lo još 32 pla­ni­na­ra i pla­ni­nar­ki. Uče­sni­ci tr­ke su se na kra­ju oku­pi­li na gum­nu kod Kr­sta­ca, gdje su se dru­ži­li i po­ča­sti­li.

Preuzeto sa portala DAN

FaLang translation system by Faboba